120 Định nghĩa về Kiến trúc | 120 Definitions of Architecture

22/04/2022 Lê Minh Hưng Archdaily
1131
0

Có nhiều định nghĩa về kiến​​ trúc do các kiến ​​trúc sư hoặc những người có ý kiến bình luận về việc thực hành nó. Trong khi một số coi đó là nghệ thuật, những người khác lại bảo vệ quan điểm: trách nhiệm xã hội của kiến ​​trúc là thuộc tính chính xác nhất.

Để bắt đầu một câu với "Architecture is" là một bước đi táo bạo vào lãnh thổ nguy hiểm. Tuy nhiên, nhiều người trong chúng ta đã thốt lên - hoặc ít nhất là nghĩ rằng - “Kiến trúc là…” trong lúc chúng ta đang hoàn thành một dự án quan trọng hoặc đang suy ngẫm về lý do tại sao chúng ta lựa chọn con đường chuyên nghiệp này.

Nhìn chung, kiến ​​trúc là một môn thực hành khó khăn; nhưng đôi khi, nó là sự thỏa mãn tuyệt vời (wonderfully satisfying). Tuy nhiên, có lẽ quan trọng nhất, kiến ​​trúc có sức chứa (accommodating) và vốn dĩ nó mở ra những khả năng (possibility) mới.

Bộ sưu tập các tuyên bố dưới đây minh họa tầm quan trọng về sự thay đổi của kiến ​​trúc; chúng ta có thể định nghĩa nó theo những cách khác nhau khi nói chuyện giữa các đồng môn hoặc điều chỉnh phát biểu của chúng ta đối với người ngoài ngành.

1. "Architecture is definitely a political act." | "Kiến trúc chắc chắn là một hành động chính trị." - Peter Eisenman trên Haaretz

2. "Architecture is unnecessarily difficult. It's very tough." | "Kiến trúc khó một cách không cần thiết. Nó rất nhọc." - Zaha Hadid trên The Guardian

3. "Architecture is by definition a very collaborative process." | "Kiến trúc theo định nghĩa là một quá trình rất hợp tác." - Joshua Prince-Ramus trên Fast Company

4. "Architecture is a way of seeing, thinking and questioning our world and our place in it." | "Kiến trúc là một cách nhìn, cách nghĩ và cách đặt câu hỏi về thế giới và vị trí của chúng ta bên trong nó." - Thom Mayne trong Bài phát biểu nhận giải thưởng Prtizker của mình

5. "Architecture is the art and science of making sure that our cities and buildings actually fit with the way we want to live our lives: the process of manifesting our society into our physical world." | "Kiến trúc là nghệ thuật và khoa học nhằm đảm bảo rằng các thành phố và tòa nhà của chúng ta thực sự phù hợp với cách mà chúng ta muốn sống: quá trình thể hiện bản chất xã hội vào thế giới vật chất của chúng ta. - Bjarke Ingels trên AD Interviews

6. "Architecture is merciless: it is what it is, it works or doesn’t, and you can clearly see the difference." | "Kiến trúc là sự tàn nhẫn: nó là gì, nó hoạt động hay không, và bạn có thể thấy rõ sự khác biệt." - Jacques Herzog trong một bài giảng tại Đại học Columbia

7. “Architecture is always related to power and related to large interests, whether financial or political." | “Kiến trúc luôn liên quan đến quyền lực và những lợi ích to lớn, dù là tài chính hay chính trị.” - Bernard Tschumi trên tờ The New York Times

8. "Architecture is a good example of the complex dynamic of giving." | "Kiến trúc là một ví dụ điển hình về động lực phức tạp của sự cho đi." - Jeffrey Inaba trên World of Giving

9. "Architecture is too complex for just one person to do it, and I love collaboration." | "Kiến trúc quá phức tạp để chỉ một người làm, và tôi thích hợp tác." - Richard Rogers trên The Guardian

10. "Architecture is the most powerful deed that a man can imagine." | "Kiến trúc là hành động mạnh mẽ nhất mà một người đàn ông có thể tưởng tượng." - Ben van Berkel và Caroline Bos trên Volume

11. "Architecture is an act of optimism." | "Kiến trúc là hành động của sự lạc quan." - Nicolai O Adventuresoff trên Thời báo LA

12. "Architecture is an artificial fact." | "Kiến trúc là một thực tế nhân tạo." - Mario Botta trên Perspecta

13. "Architecture is full of romantics who think that even relatively small changes to the built environment create the aspiration for a better society." | "Kiến trúc đầy lãng mạn, nhiều người nghĩ rằng ngay cả những thay đổi tương đối nhỏ trong môi trường xây dựng cũng tạo ra khát vọng về một xã hội tốt đẹp hơn." - Mark Wigley trên Tạp chí Surface

14. "Architecture is for us, the public, and it is going to get scuffed." | "Kiến trúc là dành chung cho chúng ta, công cộng, và nó sẽ trở nên tồi tệ." - Alexandra Lange trên Design Observer

15. "Architecture is the work of nations..." | "Kiến trúc là công việc của các quốc gia ..." John Ruskin trong Stones of Venice

16. "Architecture is always dream and function, expression of a utopia and instrument of a convenience." | "Kiến trúc luôn là ước mơ và công năng, biểu hiện cho một điều không tưởng và một công cụ tiện lợi." - Roland Barthes trên "Semiology và Urbanism"

17. "Architecture is an expression of values – the way we build is a reflection of the way we live." | "Kiến trúc là sự biểu hiện của các giá trị - cách chúng ta xây dựng phản ánh cách chúng ta sống." - Norman Foster ở The European

18. "Architecture is the real battleground of the spirit." | "Kiến trúc là chiến trường thực sự của tinh thần." - Ludwig Mies van der Rohe trong "ID Merger Speech"

19. "Architecture is not a question of the purely theoretical if you're interested in building buildings. It's the art of what is possible." | "Kiến trúc không phải là một câu hỏi lý thuyết thuần túy nếu bạn quan tâm đến việc xây dựng các tòa nhà. Đó là nghệ thuật của những gì khả thi." - Paul Rudolph trên Chicago Architects Oral History Project

20. "Architecture is geometry." | "Kiến trúc là hình học." - Álvaro Siza trên Imaginar a Evidência (Imagining Evidence)

21. "Architecture is about improving conditions: environmental, social and sometimes also political." | "Kiến trúc là việc cải thiện các điều kiện: môi trường, xã hội và đôi khi cả chính trị." - Arjen Oosterman trên Volume

22. "Architecture is not just one thing. It is not just an art. … It has to deal with the real situation; it has to do something good for the society." | "Kiến trúc không chỉ là một thứ nào đó. Nó không chỉ là nghệ thuật. ... Nó phải đối phó với tình hình thực tế; nó phải làm điều gì đó có ý nghĩa cho xã hội." - Xiaodu Liu trong "Kiến trúc có thể làm gì? Một cuộc phỏng vấn với Xiaodu Liu" trên ArchDaily

23. "Architecture is much more than the building of an object on a site: it is a reinvention of the site itself." | "Kiến trúc không chỉ là việc xây dựng một công trình trên một khu đất: nó là sự tái tạo lại chính khu đất đó." - Sean Lally trên The Air From Other Planets

24. "Architecture is a language: new designs should abide by grammatical rules to avoid dissonance with existing structures." | "Kiến trúc là một ngôn ngữ: các thiết kế mới nên tuân thủ các quy tắc ngữ pháp để tránh sự bất hòa với các cấu trúc hiện có." - Thái tử Charles trên The Architectural Review

25. "Architecture is an untapped source of magnificent stories waiting to be imagined, visualized, and built." | "Kiến trúc là một kho tàng chưa được khai thác của những câu chuyện tráng lệ đang chờ được tưởng tượng, hình dung và xây dựng." - Matthew Hoffman trong "Blank Space Launches Architecture Storytelling Competition"

26. "Architecture is about serving others through the design of the built environment." | "Kiến trúc là sự phục vụ cho những người khác thông qua việc thiết kế môi trường xây dựng." - Kevin J Singh trong "21 quy tắc cho cuộc sống thành công trong kiến ​​trúc"

27. "Architecture is a very complex effort everywhere. It’s very rare that all the forces that need to coincide to actually make a project proceed are happening at the same time." | "Kiến trúc là một sự nỗ lực rất phức tạp ở khắp mọi nơi. Rất hiếm khi tất cả các lực lượng được trùng khớp với nhau để thực hiện cho một dự án trong cùng một lúc.” - Rem Koolhaas trên Co.Design

28. "Architecture is intended to transcend the simple need for shelter and security by becoming an expression of artistry." | "Kiến trúc dự định vượt qua nhu cầu đơn giản về nơi trú ẩn và an toàn bằng cách trở thành một biểu hiện của nghệ thuật." - Jay A. Pritzker trong Bài phát biểu tại Lễ trao giải Pritzker năm 1985 của mình

29. "Architecture is the only art that you can't help but feel. You can avoid paintings, you can avoid music, and you can even avoid history. But good luck getting away from architecture." | "Kiến trúc là nghệ thuật duy nhất mà bạn không thể không cảm nhận. Bạn có thể tránh được hội họa, bạn có thể tránh được âm nhạc, và bạn thậm chí có thể tránh được lịch sử. Nhưng tôi sẽ chúc may mắn nếu bạn tránh khỏi được kiến​​trúc." - Philippe Daverio trên Humans of New York

30. "Architecture is the petrification of a cultural moment." | “Kiến trúc là sự hóa đá của một thời điểm văn hóa”. - Jean Nouvel trên Newsweek

31. "Architecture is characterised by endurance and longevity: a long education, long training, long hours and long lives." | "Kiến trúc được đặc trưng bởi sức bền và sự già dặn: học tập lâu dài, rèn luyện lâu dài, nhiều giờ và nhiều tuổi" - Catherine Slessor trên The Architectural Review

32. "Architecture is a muddle of irreconcilable things." | "Kiến trúc là một vũng lầy của những thứ không thể hòa giải." - Juhani Pallasmaa trong The Architectural Review

33. "Architecture is, in many ways, a very specific type of science fiction; it is its own genre of speculative thought." | "Kiến trúc, theo nhiều cách, là một môn khoa học viễn tưởng rất đặc biệt; nó là một thể loại tư tưởng suy đoán của chính nó" - Geoff Manaugh trên Architect

34. "Architecture is largely irrelevant to the great mass of the world's population because architects have chosen to be." | "Kiến trúc phần lớn không liên quan đến khối lượng lớn dân số trên thế giới bởi vì các kiến ​​trúc sư đã chọn để trở thành." - Bruce Mau trên Architect

35. "Architecture is becoming less about a single walled-off phallus on the horizon, and more about parks and public spaces which engage with the city." | "Kiến trúc ngày càng ít đề cập đến những bức tường ngăn trồng cây ở đường chân trời, thay vào đó là các công viên và không gian công cộng gắn kết với thành phố." - Alissa Walker trên Gizmodo

36. "Architecture is most often a victory over the process of creating architecture." | "Kiến trúc thường là một sự chiến thắng trong quá trình tạo ra kiến​​trúc." - Sam Jacob trên Log

37. "Architecture is capable of mounting a profound critique of the status quo." | "Kiến trúc có khả năng gắn kết một sự phê phán sâu sắc về hiện trạng." - Reinhold Martin trên Places

38. "Architecture is such a conspicuous immensely physical object in space its presence is bound to influence everyone.” | "Kiến trúc là một đối tượng vật lý vô cùng dễ thấy trong không gian mà sự hiện diện của nó nhất định có ảnh hưởng đến tất cả mọi người." - Gautam Bhatia ở India International Centre Quarterly

39. "Architecture is not just about building. It's a means of improving people's quality of life." | "Kiến trúc không chỉ là xây dựng. Đó là phương tiện cải thiện chất lượng cuộc sống của con người." - Diébédo Francis Kéré trên Washington Post

40. “Architecture is a physical experience — it needs to be seen and touched to be wholly understood.” | “Kiến trúc là một trải nghiệm vật lý - nó cần được nhìn thấy và chạm vào để được hiểu toàn bộ.” - Nicolai Onkingsoff trên Los Angeles Times

41. "Architecture is really difficult. I realized that only very recently. It's like music. You can enjoy it but — to know it — it's a different story." | "Kiến trúc thực sự rất khó. Tôi mới nhận ra điều đó chỉ rất gần đây. Nó giống như âm nhạc. Bạn có thể thưởng thức nó nhưng — để biết nó — đó là một câu chuyện khác." - Diana Agrest trên nprEd

42. "Architecture is capable of absorbing anything, and hence tends to dissolve into everything." | "Kiến trúc có khả năng hấp thụ bất cứ thứ gì, và do đó có xu hướng hòa tan vào mọi thứ." - Ole Bouman trên Volume

43. "Architecture is not just a matter of technology and aesthetics but the frame for a way of life – and, with luck, an intelligent way of life." | "Kiến trúc không chỉ là vấn đề của công nghệ và thẩm mỹ mà còn là cái khung cho một lối sống - và may mắn thay, đó là một lối sống thông minh." - Bernard Rudofsky

44. "Architecture is a discipline where you can have multivalent interests. You could be a philosopher, a geographer, a scientist, an artist, an engineer; you can be poetic about it." | "Kiến trúc là một ngành học mà bạn có thể có nhiều sở thích. Bạn có thể là một triết gia, một nhà địa lý, một nhà khoa học, một nghệ sĩ, một kỹ sư; bạn có thể làm thơ về nó." - Toshiko Mori ở Metropolis

45. "Architecture is supposed to be about a higher purpose." | "Kiến trúc được cho là hướng tới một mục đích cao cả hơn." - Stanley Tigerman trên Newsweek

46. ​​"Architecture is the most public of the arts, and the public are severe critics." | "Kiến trúc là công cộng nhất của các ngành nghệ thuật, và công chúng là những nhà phê bình nghiêm khắc." - Eric Parry trong The Guardian

47. "Architecture is a form­maker, problem‐solver and environment‐creator, and the international exposition is its laboratory." | "Kiến trúc là người tạo ra hình thức, người giải quyết vấn đề và là người tạo ra môi trường sống. Các trung tâm triển lãm quốc tế là phòng thí nghiệm của nó." - Ada Louise Huxtable trên New York Times

48. "Architecture is supposed to complete nature. Great architecture makes nature more beautiful—it gives it power." | "Kiến trúc được cho là nhằm hoàn thiện thiên nhiên. Kiến trúc vĩ đại làm cho thiên nhiên đẹp hơn — nó mang lại sức mạnh cho thiên nhiên." - Claudio Silvestrin trong Elle Decor

49. "Architecture is a small piece of this human equation, but for those of us who practice it, we believe in its potential to make a difference, to enlighten and to enrich the human experience, to penetrate the barriers of misunderstanding and provide a beautiful context for life's drama." | "Kiến trúc là một phần nhỏ của phương trình con người này, nhưng đối với những người trong chúng ta - những ai đang thực hiện nó, chúng ta tin vào tiềm năng của nó nhằm tạo nên sự khác biệt, khai sáng và làm phong phú thêm kinh nghiệm của con người, vượt qua những rào cản của sự u mê và cung cấp một bối cảnh tuyệt đẹp cho vở kịch để đời. " - Frank Gehry trong Bài phát biểu tại Lễ trao giải Pritzker năm 1989

50. "Architecture is not a private affair; even a house must serve a whole family and its friends, and most buildings are used by everybody, people of all walks of life. If a building is to meet the needs of all the people, the architect must look for some common ground of understanding and experience." | "Kiến trúc không phải là câu chuyện riêng; ngay cả một ngôi nhà cũng phải phục vụ cho cả gia đình và những người bạn bè của bạn, và hầu hết các công trình đều được sử dụng bởi mọi người, mọi tầng lớp xã hội. Nếu thiết kế một công trình có thể đáp ứng nhu cầu của tất cả mọi người, kiến trúc sư phải tìm kiếm một số điểm chung về kiến thức và kinh nghiệm. " - John Portman trong The Architect as Developer

51. “Architecture is a social art. And as a social art, it is our social responsibility to make sure that we are delivering architecture that meets not only functional and creature comforts, but also spiritual comfort.” | “Kiến trúc là một môn nghệ thuật xã hội. Và với tư cách là một môn nghệ thuật xã hội, trách nhiệm xã hội của chúng ta là đảm bảo rằng chúng ta đang mang đến một sản phẩm kiến ​​trúc không chỉ đáp ứng được các tiện nghi về mặt công năng, vật chất mà còn cả tiện nghi về mặt tinh thần.” - Samuel Mockbee

52. "Architecture is too important to be left to men alone." | "Kiến trúc quá quan trọng để đàn ông được ở một mình." - Sarah Wigglesworth trong Parlour

53. "Architecture is not a purely private transaction between architects and clients. It affects everyone, so it ought to be understandable to everyone." | "Kiến trúc không phải là một giao dịch hoàn toàn riêng tư giữa kiến ​​trúc sư và khách hàng. Nó ảnh hưởng đến tất cả mọi người, vì vậy nó phải dễ hiểu đối với mọi người.” - Blair Kamin

54. "Architecture is vital and enduring because it contains us; it describes space, space we move through, exit in and use." | "Kiến trúc có ý nghĩa sống còn và trường tồn bởi vì nó chứa đựng chúng ta; nó mô tả không gian, không gian mà chúng ta di chuyển qua, ra vào và sử dụng." - Richard Meier trong bài phát biểu tại Lễ trao giải Pritzker năm 1984

55. "Architecture is more about ideas than materials." | "Kiến trúc thiên về ý tưởng hơn là vật liệu." - Qingyun Ma trên Los Angeles Times

56. "Architecture is not just for big star projects like museums. It's for the slums around them, too." | "Kiến trúc không chỉ dành cho những dự án ngôi sao lớn như viện bảo tàng. Nó còn dành cho những khu ổ chuột xung quanh chúng." - Juan Ramon Adsuara trong npr

57. "Architecture is bashful about reality." | "Kiến trúc là biểu hiện e dè của thực tế." - Wouter Vanstiphout trong Archis

58. "Architecture is just background. The beauty of architecture is that it brings people together and can create public constructs." | "Kiến trúc chỉ là phông nền. Vẻ đẹp của kiến ​​trúc là do nó gắn kết mọi người lại với nhau và có thể tạo ra những công trình công cộng." - Ben Van Berkel trong AD Interviews

59. "Architecture is about hope, about change—it makes life more exciting." | "Kiến trúc là về hy vọng, về sự thay đổi—nó làm cho cuộc sống trở nên thú vị hơn." - Lars Lerup trong Architect

60. "Architecture is blessed and cursed with more dimensions than its greats know what to do with: the three of sensible space, the celebrated fourth of travel through it; and others, ineffable, beyond—the fifth of utility, say, the seventh of happy accident, the ominous eleventh." | "Kiến trúc được ban phước và bị nguyền rủa với nhiều kích thước hơn những thứ vĩ đại khác, nó biết phải làm gì với: thứ ba của không gian hợp lý, thứ tư lừng danh khi du hành qua nó; và những thứ khác, không thể tin được, hơn thế nữa - thứ năm là về công năng, thứ bảy của tai nạn hạnh phúc, thứ mười một của sự đáng ngại." - Philip Nobel ở Metropolis

61. "Architecture is a mystery that must be preserved." | "Kiến trúc là một bí ẩn cần phải được bảo tồn." - Jean Nouvel trên Huffington Post

62. "Architecture is only as great as the aspirations of its society." | "Kiến trúc chỉ vĩ đại như những khát vọng của xã hội." - Lisa Rochon trên Globe and Mail

63. "Architecture is like the picture of Dorian Gray: It can look beautiful in public, while somewhere out of sight its true soul withers and rots." | "Kiến trúc giống như bức tranh của Dorian Gray: Nó có thể trông đẹp đẽ ở nơi công cộng, trong khi ở đâu đó, tâm hồn thực sự của nó héo mòn và mục nát." - Lance Hosey trong Architect

64. "Architecture is about reason-right?" | "Kiến trúc là lý lẽ-mặt phải?" - Alfred Caldwell trên Chicago Tribune

65. "Architecture is a profession of optimism." | "Kiến trúc là một nghề của sự lạc quan." - Johanna Hurme trong Spacing

66. "Architecture is about the manipulation of light: both artificial light and day lighting." | "Kiến trúc là sự vận dụng của ánh sáng: cả ánh sáng nhân tạo và ánh sáng ban ngày." - Tom Kundig trong Architectural Record

67. “Architecture is expected to carry too much weight in many cases.” | “Kiến trúc được cho là mang quá nhiều sức nặng trong nhiều trường hợp.” - Patricia Patkau trên Globe and Mail

68. “Architecture is not a goal. Architecture is for life and pleasure and work and for people. The picture frame, not the picture.” | “Kiến trúc không phải là mục tiêu. Kiến trúc là vì cuộc sống và niềm vui, công việc và con người. Nó chỉ là khung tranh, không phải là bức tranh.” - William Wurster

69. "Architecture is the most obvious flower of a society's culture." | "Kiến trúc là bông hoa rõ nét nhất của văn hóa một xã hội." - Alan Balfour trong Art Papers

70. "Architecture is more than making a statement from the street. It's making an environment for living.” | "Kiến trúc không chỉ là việc tạo ra một tuyên bố từ đường phố. Nó tạo ra một môi trường để sống." - Dion Neutra trên Los Angeles Times

71. “Architecture is a translation process.” | “Kiến trúc là một quá trình dịch thuật.” - Fernando Romero ở Metropolis

72. "Architecture is quite a narrow, obsessive business." | "Kiến trúc là một ngành kinh doanh khá hẹp và đầy ám ảnh." - Nicholas Grimshaw trong The Guardian

73. "Architecture is perplexing in how inconsistent is its capacity to generate the happiness on which its claim to our attention is founded." | "Kiến trúc đang bối rối ở chỗ khả năng tạo ra hạnh phúc của nó không nhất quán đến mức nào mà ở chỗ yêu cầu của nó đối với sự chú ý của chúng ta được tìm thấy.” - Alain de Botton trong The Architecture of Happiness

74. "Architecture is a kind of urban ballet." | "Kiến trúc là một loại hình ba lê đô thị." - Aaron Betsky trên New York Times

75. "Architecture is a history of style written by the victors." | "Kiến trúc là một câu chuyện lịch sử của phong cách được viết bởi những người chiến thắng." - Herbert Muschamp trên New York Times

76. "Architecture is driven by belief in the nature of the real and the physical: the specific qualities of one thing - its material, form, arrangement, substance, detail - over another." | "Kiến trúc được thúc đẩy bởi niềm tin vào bản chất của cái thực và vật chất: những phẩm chất cụ thể của một thứ, bao gồm - vật liệu, hình thức, sự sắp xếp, chất liệu, chi tiết của nó - hơn một thứ khác." - Kester Rattenbury trong This is not Architecture: Media Constructions

77. "Architecture is not always synonymous with building." | "Kiến trúc không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với xây dựng." - Francisco "Patxi" Mangado

78. "Architecture is complicated and like other complicated things it is prone to entropy from the outset." | "Kiến trúc rất phức tạp và giống như những thứ phức tạp khác, nó dễ bị hỗn loạn ngay từ đầu." - Guy Horton ở Metropolis

79. "Architecture is where imagination meets life." | "Kiến trúc là nơi trí tưởng tượng bắt gặp cuộc sống." - Kazuyo Sejima và Ryue Nishizawa trong bài phát biểu tại Lễ trao giải Pritzker 2010 của họ

80. "Architecture is an incredible ego trip. You get things done, you build them, you look at them. That's why I enjoy life and don't have an ulcer." | "Kiến trúc là một chuyến du hành bản ngã đáng kinh ngạc. Bạn hoàn thành công việc, bạn xây dựng chúng, bạn nhìn vào chúng. Đó là lý do tại sao tôi tận hưởng cuộc sống và không có một cái ung nhọt.” - Stanley Tigerman trên tờ Chicago Tribune

81. "Architecture is a strange field where we’re constantly asked to demonstrate over and over why design matters, to everyone, all the time. It’s exhausting." | "Kiến trúc là một lĩnh vực kỳ lạ, nơi chúng ta liên tục được yêu cầu chứng minh lý do tại sao thiết kế lại quan trọng với mọi người, mọi lúc. Điều đó thật mệt mỏi." - Amale Andraos ở Metropolis

82. "Architecture is about the lack of stability and how to address it. Architecture is about the void and how to cross it. Architecture is about inhospitability and how to live within it." | "Kiến trúc là về sự thiếu ổn định và cách để giải quyết nó. Kiến trúc là về khoảng trống và cách để vượt qua nó. Kiến trúc là về tính không hiếu khách và cách để sống bên trong nó." - Geoff Manaugh trong The Guardian

83. "Architecture is both an art and a practical pursuit, and the profession has always been divided between those who emphasize the art, that is pure design, and those who give priority to the practical." | "Kiến trúc vừa là nghệ thuật vừa là sự theo đuổi thực tế, và nghề nghiệp luôn được phân chia giữa những người nhấn mạnh nghệ thuật - đó là thiết kế thuần túy, và những người ưu tiên cho tính thực tế." - Paul Goldberger trên New York Times

84. “Architecture is one of the reflections of the permanence of a civilization.” | “Kiến trúc là một trong những cách phản ánh sự trường tồn của một nền văn minh.” - Charlie Rose

85. “Architecture is not a profession for the faint-hearted, the weak-willed, or the short-lived.” | “Kiến trúc không phải là nghề dành cho những kẻ yếu tim, thiếu ý chí, sống ngắn hạn.” - Martin Filler trên tờ New York Review of Books

86. "Architecture is a very dangerous job. If a writer makes a bad book, eh, people don't read it. But if you make bad architecture, you impose ugliness on a place for a hundred years." | "Kiến trúc là một công việc rất nguy hiểm. Nếu một nhà văn viết ra một cuốn sách dở, eh, người ta không đọc nó. Nhưng nếu bạn làm một kiến​​ trúc xấu, bạn áp đặt cái xấu lên một nơi hàng trăm năm." - Renzo Piano in Time

87. "Architecture is the pathology of the contemporary era." | "Kiến trúc là bệnh lý của thời đương đại." - Forensic Architecture

88. "Architecture is a discipline directly engaged with shaping enclosure, of erecting and toppling barriers or—more explicitly—of extending and limiting ‘freedoms’." | "Kiến trúc là một bộ môn trực tiếp tham gia vào việc định hình chu vi, dựng và lật đổ các rào cản hoặc — rõ ràng hơn — mở rộng và hạn chế các ‘quyền tự do’." - E. Sean Bailey & Erandi de Silva trong "BI's First Print Edition Released - FREE: Architecture on the Loose"

89. "Architecture is interesting, but by itself it means nothing." | "Kiến trúc thật thú vị, nhưng bản thân nó chẳng có nghĩa lý gì." - Massimiliano Fuksas trên New York Times

90. "Architecture is an art, yet we rarely concentrate our attention on buildings as we do on plays, books, and paintings." | "Kiến trúc là một nghệ thuật, nhưng chúng ta hiếm khi tập trung sự chú ý vào các tòa nhà như khi chúng ta chơi, đọc sách và vẽ tranh." - Witold Rybczynski ở Metropolis

91. "Architecture is aligned with and implicated in the systems of surveillance and control." | "Kiến trúc phù hợp và liên quan đến hệ thống giám sát và kiểm soát." - Eric Howeler trong Volume

92. "Architecture is 90 per cent business and 10 per cent art." | "Kiến trúc là 90% kinh doanh và 10% là nghệ thuật." - Albert Kahn

93. "Architecture is probably the subject of more theorizing, navel-gazing and introspective agonizing than any of the other arts." | "Kiến trúc có lẽ là chủ đề của lý thuyết, cái nhìn sâu sắc và nội tâm đau khổ hơn bất kỳ môn nghệ thuật nào khác." - Paul Gapp trên Chicago Tribune

94. "Architecture is invention." | "Kiến trúc là sự phát minh." - Oscar Niemeyer trên Newsweek

95. "Architecture is always political." | "Kiến trúc luôn mang tính chính trị." - Richard Rogers trên Financial Times

96. "Architecture is a frame of mind, it’s about ideas; the profession is about how to translate those ideas into the real world." | "Kiến trúc là cái khung của tâm hồn, đó là những ý tưởng; nghề kiến trúc là để chuyển những ý tưởng đó vào thế giới thực." - Christopher Janney trong Architectural Record

97. "Architecture is an active participant in the interactions of people within it." | "Kiến trúc là sự tham gia tích cực vào các tương tác của những người bên trong nó." - Jonathan C. Molloy trong ArchDaily

98. "Architecture is not only developing in its own realm, it is constantly assimilating achievements from other fields." | "Kiến trúc không chỉ phát triển trong lĩnh vực riêng của nó, nó không ngừng đồng hóa những thành tựu từ các lĩnh vực khác. - Maya Engeli trong Volume

99. "Architecture is first and foremost about serving people and society. This is an architect’s responsibility: to design buildings that fulfill their practical purpose, bring people together, and connect us to the natural world while preserving precious resources." | "Kiến trúc trước hết là phục vụ con người và xã hội. Đây là trách nhiệm của kiến ​​trúc sư: thiết kế các tòa nhà đáp ứng mục đích thiết thực của chúng, gắn kết mọi người với nhau và kết nối chúng ta với thế giới tự nhiên trong khi bảo tồn các nguồn tài nguyên quý giá." - Steven Ehrlich ở Metropolis

100. "Architecture is about building a place in the universe, not about mimicking a depleted, decrepit reality." | "Kiến trúc là xây dựng một địa điểm trong vũ trụ, không phải là bắt chước một thực tại cạn kiệt, mục nát." - Stefanos Polyzoides trong The LA Times

101. "Architecture is a public commodity, and as such invites public scrutiny." | "Kiến trúc là một mặt hàng công cộng, và như vậy nó mời gọi sự giám sát của công chúng." - Reed Kroloff trong Architecture*

102. “Architecture is not about the creation of newness but rather about the fulfillment of needs and expectations." | “Kiến trúc không phải là việc tạo ra sự mới mẻ mà là việc đáp ứng các nhu cầu và kỳ vọng.” - André Tavares trên Forbes

103. "Architecture is the same as advertising for communicating the brand." | "Kiến trúc cũng giống như quảng cáo để làm truyền thông thương hiệu." - Patrizio Bertelli trên The New York Times

104. "Architecture is not just about accommodating very prescriptive demands—it’s doing it in a way that stimulates the unfolding of life." | "Kiến trúc không chỉ là để đáp ứng những yêu cầu rất nghiêm ngặt — nó đang thực hiện nó theo cách kích thích sự mở ra của cuộc sống.” - Bjarke Ingels trong Co.Design

105. "Architecture is exposed to life. If its body is sensitive enough, it can assume a quality that bears witness to past life." | "Kiến trúc tiếp xúc với cuộc sống. Nếu cơ thể của nó đủ nhạy cảm, nó có thể đảm nhận một phẩm chất làm chứng cho kiếp trước." - Peter Zumthor trong Thinking Architecture

106. "Architecture is flexible.” | "Kiến trúc là sự linh hoạt." - Krzysztof Wodiczko trong St. Louis Post - Dispatch*

107. "Architecture is a combination of science and fiction." | "Kiến trúc là sự kết hợp giữa khoa học và viễn tưởng." - Winy Maas trong Domus

108. "Architecture is the art we all encounter most often, most intimately, yet precisely because it is functional and necessary to life, it's hard to be clear about where the "art" in a building begins." | "Kiến trúc là nghệ thuật mà tất cả chúng ta gặp thường xuyên nhất, gần gũi nhất, nhưng chính xác là vì nó có công năng và cần thiết cho cuộc sống, thật khó để nói rõ "nghệ thuật" trong một tòa nhà bắt đầu từ đâu." - Jonathan Jones trong The Guardian

109. "Architecture is not an inspirational business, it's a rational procedure to do sensible and hopefully beautiful things; that's all." | "Kiến trúc không phải là một công việc kinh doanh đầy cảm hứng, đó là một quy trình hợp lý để làm ra những điều hợp lý và hy vọng đẹp đẽ; thế thôi." - Harry Seidler trên tờ Sydney Morning Herald

110. "Architecture is used by political leaders to seduce, to impress, and to intimidate.” | “Kiến trúc được các nhà lãnh đạo chính trị sử dụng để dụ dỗ, gây ấn tượng và đe dọa.” - Deyan Sudjic trên tờ Washington Post

111. "Architecture is a paradigm for reconsidering research.” | "Kiến trúc là một mô hình để xem xét lại những nghiên cứu." - B.D. Wortham trên Journal of Architectural Education*

112. "Architecture is about giving form to the places where people live. It is not more complicated than that but also not simpler than that." | "Kiến trúc là công việc mang lại hình thức cho những nơi mà con người sinh sống. Nó không phức tạp hơn nhưng cũng không đơn giản hơn thế.” - Alejandro Aravena trong bài phát biểu nhận giải Pritzker 2016

113. "Architecture is generally a poor relative to things like film, fashion and product design. Even though it is economically more important, for some reason it is not getting the recognition." | "Kiến trúc nói chung là một ngành kém so với những thứ như phim ảnh, thời trang và thiết kế sản phẩm. Mặc dù nó quan trọng hơn về mặt kinh tế, nhưng vì một lý do nào đó mà nó không được công nhận." - Tamsie Thomson trên The Architects' Journal

114. "Architecture is a complex and articulated process but if you lose the process and only keep the form you lose the core of architectural practice." | "Kiến trúc là một quá trình phức tạp và mang tính khớp nối nhưng nếu bạn đánh mất quá trình và chỉ giữ lại hình thức thì bạn sẽ đánh mất cái cốt lõi của việc hành nghề kiến​​trúc." - André Tavares trong Wallpaper*

115. "Architecture is practical poetry." | "Kiến trúc là bài thơ thực dụng." - Bjarke Ingels tại The New Yorker Festival

116. "Architecture is the sum of inevitable negotiations." | "Kiến trúc là tổng hòa của những cuộc đàm phán tất yếu." - Felipe Mesa ở Domus

117. "Architecture is more than just buildings; these structures can inspire and motivate people to do great things." | "Kiến trúc không chỉ là những tòa nhà; những cấu trúc này có thể truyền cảm hứng và thúc đẩy mọi người làm những điều tuyệt vời hơn." Fisk Johnson for the 2017 Chicago Architecture Biennial

118. "Architecture is one of those disciplines that has no shortage of voices." | “Kiến trúc là một trong những ngành học không thiếu tiếng nói.” - Guy Horton ở Metropolis

119. “Architecture is always a temporary modification of the space, of the city, of the landscape. We think that it’s permanent. But we never know.” | “Kiến trúc luôn là sự sửa đổi tạm thời của không gian, của thành phố, của cảnh quan. Chúng ta nghĩ rằng nó là vĩnh viễn. Nhưng chúng ta không bao giờ biết rõ được.” - Jean Nouvel trên New York Times

120. “Architecture is like life: a matter of trade-offs.” | “Kiến trúc cũng giống như cuộc sống: một vấn đề của sự đánh đổi.” - Paul Goldberger trên The New York Times

by Becky Quintal

KTS. Lê Minh Hưng dịch

(Link bài gốc...)

Bình luận từ người dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
TRE - BAMBOO
1025
Tre xoắn ốc và xoắn (spirals and twists) trong các hình thức kiên strúc hấp dẫn! Công viên Đô thị Cải tạo Vi mô (Urban Park Micro Renovation) của Trường kiến trúc Atelier cnS, Đại học Công nghệ South China trình bày một số công trình kiến trúc lượn sóng thú vị làm từ tre. Từ khóa: parametric architecture, kiến trúc tham số,
Giới thiệu
Liên hệ
Nhật ký độc giả
VI | EN
Link đã được copy