Album V | E

TA-LUY KHOAN NEO | 5 Ảnh

Soil nail wall (tường khoan neo) là một trong những kỹ thuật mới nhất được sử dụng trong thế giới xây dựng nhằm ổn định và bảo vệ đất không bị trơn trượt.

Họ dùng các thanh sắt (xiên que) để củng cố mặt phẳng rắn (thường làm bằng bê tông lưới thép) trên các ta-luy nhân tạo hay sườn đồi dốc...

Source: DeZone

79

Bình luận từ người dùng

...
Link đã được copy