Album V | E

SƠ ĐỒ PHÂN TÍCH DẠNG 3D | 28 Ảnh

Tham khảo các cách lập sơ đồ thiết kế (design diagram) dạng 3D.

Loại sơ đồ: Phân tích các điều kiện giao thông, địa hình, khí hậu của khu đất xây dựng... theo dạng 3D

Sưu tầm & biên tập: Fudozon.com

382

Bình luận từ người dùng

...
Link đã được copy