Album V | E

KIẾN TRÚC “ARCHIST” - NHỮNG MẶT ĐỨNG NHIỀU MÀ... | 25 Ảnh

Minh họa kiến trúc “Archist”. Tác giả: Federico Babina.

Một tác phẩm nghệ thuật cũng có thể là một tòa nhà? Federico Babina diễn giải lại tác phẩm của một số nghệ sĩ đương đại có ảnh hưởng nhất trên quan điểm kiến trúc vui tươi.

FB Arch2O

434

Bình luận từ người dùng

...
Link đã được copy