Album V | E

8 CẤU TRÚC HÌNH HỌC PHỔ BIẾN TRONG THIẾT KẾ C... | 8 Ảnh

8 Cấu trúc hình học phổ biến trong Thiết kế cảnh quan.

  1. Linear | Tuyến tính
  2. Curved | Đường cong
  3. Spiral | Xoắn ốc
  4. Circle | Đường tròn
  5. Grid | Lưới
  6. Concentric | Đồng tâm
  7. Corssover |Đường chéo
  8. Multi-Element | Đa phần tử

Nguồn: Land.Space Architecture

74

Bình luận từ người dùng

...
Link đã được copy