Kết quả tìm kiếm: 1 thành viên
A000189
Niên khóa: 96
NS: 1978    Tại: Đà Nẵng, VN
Nơi định cư: Đà Nẵng, VN