Kết quả tìm kiếm: 1 thành viên
A000002
Niên khóa: 96
NS: 1978    Tại: Nam Định, VN
Nơi định cư: Sài Gòn, VN