Kết quả tìm kiếm: 1 thành viên
A000637
Niên khóa: 66
NS: 1948    Tại: VN
Nơi định cư: British Columbia, CA