Kết quả tìm kiếm: 1 thành viên
A000001
Niên khóa: 93
NS: 1975    Tại: Sài Gòn, VN
Nơi định cư: Sài Gòn, VN