Kết quả tìm kiếm: 1 thành viên
A000003
Niên khóa: 91
NS: 1973    Tại: Bà Rịa - Vũng Tàu, VN
Nơi định cư: Sài Gòn, VN