Album V | E

CẤU TRÚC & KẾT CẤU GIÀN KHOAN TRÊN BIỂN | 20 Ảnh

Tham khảo một số cấu trúc và kết cấu của giàn khoan, một loại kiến trúc đặc biệt trên mặt biển.

Bộ ảnh tham khảo

242

Bình luận từ người dùng

...
Link đã được copy