Album V | E

ĐƯỜNG ỐNG TRE TREO TRÊN CÂY: CERVECERIA TULUM... | 4 Ảnh

Cảm hứng từ thế giới tự nhiên.

Nếu bạn chưa biết họ, chúng tôi mời bạn theo dõi các đối tác nan tre của chúng tôi @arquitecturamixta, tại Deambulons, chúng tôi rất thích công việc của họ!

Hôm nay chúng tôi đang hướng đến Mexico, và chính xác hơn là đến một quán bia ở thành phố Tulum.

Những người đi trong đường ống tắm mình trong bóng đổ của những nan tre, một cấu trúc khiến bạn mơ ước và kết nối chúng ta lại với thiên nhiên xung quanh.

Đường ống: CERVECERIA TULUM - 2020
@arquitecturamixta
Tulum MX, Thiết kế + Xây dựng

Source: L'atelier Déambulons

148

Bình luận từ người dùng

...
Link đã được copy