Album V | E

SÀN - DẦM SÀN - ĐÀ KIỀNG - LANH TÔ BTCT | 30 Ảnh

Một số bản vẽ kết cấu, chi tiết bố trí cốt thép sàn, dầm sàn, đà kiềng BTCT.

Sưu tầm & biên tập: Fudozon.com

333

Bình luận từ người dùng

...
Link đã được copy