Nghĩa Vụ Luận nghề Kiến trúc sư - 1970

01/09/2016 Cổ Văn Hậu
7713
0

Nghĩa Vụ Luận nghề Kiến trúc sư thuộc KTS Đoàn Quốc Gia do Chủ tịch Vũ Tùng và Tổng Thư ký Tôn Thất Cảnh biên soạn vào năm 1970, bao gồm 4 chương - 25 điều. Một tài liệu giá trị cho các KTS đang hành nghề và Ban thành lập Luật KTS hiện nay tham khảo...

Trang bìa của "Nghĩa Vụ Luận"


 

Nghĩa Vụ Luận

Kiến-trúc-sư đòan Quốc-gia

Văn-phòng liên lạc: 156 Võ tánh Saigon. Đt: 21.787

Nghĩa-Vụ Luận (Được Thủ-tướng Chính-phủ duyệt-y để đính theo sắc-lệnh số 026-SL/CC ngày 27-2-1970)

VNCH
Phủ Thủ-tướng
Số: 026-SL/CC
Thủ-tướng chánh-phủ

  • Chiếu hiến pháp VNCH ngày 1-4-1967;
  • Chiếu sắc lệnh số 394-TT/SL ngày 1-9-1969 ấn định thành phần Chính-phủ;
  • Chiếu sắc luật số 13/65 ngày 1-9-1965 ấn-định thể-lệ hành nghề KTS tại VN và thành-lập KTS đòan Quốc-gia;
  • Chiếu đề-nghị của Hội-đồng KTS Đòan Quốc-gia;
  • Chiếu đề-nghị của Tổng-trưởng Công-chánh.

Sắc-lệnh:

Điều 1: Nay ban-bố để thi-hành tại VN:

NGHĨA-VỤ LUẬN NGHỀ KTS

Phụ-đính theo sắc-lệnh này.

Điều 2: Những điều-khỏan của Nghĩa-vụ luận nghề KTS áp dụng cho các KTS ghi tên trong danh-biểu KTS Đòan Quốc-gia.

Điều 3: Những vi-phạm trong các điều-khỏan trong Nghĩa-vụ luận này thuộc quyền tài-phán, kỷ-luật của Hội-đồng Đòan KTS.

Điều 4: Tổng-trưởng Công-chánh, Tổng-trưởng Tư-pháp và Bộ-trưởng Phủ Thủ-tướng chiếu nhiệm-vụ, thi-hành Sắc-lệnh này.

Sắc-lệnh này sẽ được đăng vào Công-báo VNCH.

Saigon ngày 27-2-1970

Ký tên: Trần-Thiện-Khiêm

Phụ Bổn:

Đổng-lý văn-phòng
Ký tên: Trương-Thới-Lai
Kiến-trúc-sư đòan Quốc-gia

 

NGHĨA-VỤ LUẬN

Điều 1: Những điều-khỏan của Nghĩa-vụ luận nghề KTS áp dụng cho các KTS ghi tên trong danh-biểu KTS Đòan.

Chương 1:

Trách-vụ của Kiến-Trúc-Sư KTSĐ

Đối với bản-thân và đồng-nghiệp.

Điều 2: KTS sáng-tác những công-trình chỉnh-trang kiến-trúc, phối-trí, ấn-định hình thể các phòng-ốc, trang-hòang trong và ngòai, và –tùy trường-hợp – chỉ-huy việc thực-hiện và kiểm-sóat chi-tiêu.

KTS vừa là nghệ-sỹ, vừa là kỹ-thuật-gia, có nhiệm-vụ nghiên-cứu và sáng-tạo mọi công-trình – tùy trường-hợp – điều-khiển sự thực-hiện, kiểm-sóat về kỹ-thuật với sự cộng-tác của các kỹ-thuật-gia khác nếu cần và thanh-tóan chi-tiêu liên-hệ.

Điều 3: KTS hành-nghề tự-do không có tính-cách thương-mại. Nghề KTS bất khả kiêm-nhiệm với nghề thầu-khóan xây-cất nhà , kỹ-nghệ-gia hay nhà cung-cấp các lọai vật-liệu và dụng-cụ trong nghành kiến-trúc.

KTS chỉ lãnh thù-lao về công-việc thi-hành sứ-mạng của nghề mình như là thiết-lập đồ-án, điều-hành công-trường, ngòai ra, không lãnh tiền ở bất cứ nguồn-lợi liên-quan nào khác.

Điều 4: Nếu có bằng sáng-chế một sản-phẩm trong kỹ-nghệ kiến-trúc , KTS cũng không được tự mình khai-thác mà phải bán lại bản-quyền.

Điều 5: KTS không phải là thương-gia, là kinh-doanh nên không được họat-động môi-giới để lãnh tiền hoa-hồng hoặc chia lời trong nghành kiến-ốc.

KTS không làm quảng-cáo trên báo, bích-chương, biển-hàng hay mọi phương-tiện dùng trong thương-mại.

Điều 6: KTS không được tranh khách-hàng bằng những phương-tiện bất-chánh:

Nhân-nhượng về tiền-bạc.

Nhân-nhượng về nghệ-thuật và kỹ thuật.

KTS không được tìm việc bằng cách dành cho người giới-thiệu, quản-lý, người chạy việc tiền hoa-hồng hay lợi-lộc khác, – nói tóm lại, là phải tránh mọi hành-vi ám muội thiệt-thòi cho thân-chủ, hiện tại hay tương-lai.

Điều 7: Đối với đồng-nghiệp, KTS phải tôn-trọng bản quyền sáng-tác của đồng-nghiệp. KTS không được dành vị thế hay khách-hàng của đồng-nghiệp. Nếu một đồng-nghiệp mệnh-một, tự ý nghỉ việc hay bị giải-nghệ, KTS thay thế có bổn-phận gìn-giữ quyền-lợi và danh-dự của bạn, nếu sự gìn-giữ này không làm thiệt cho thân-chủ.

Điều 8: KTS phải dành ưu-tiên cho bạn đồng nghiệp về những cuộc hội-kiến. Khi nhóm họp về nghề-nghiệp thì nơi họp của KTS sẽ là Văn-phòng Đòan hoặc Văn-phòng của vị Niên-trưởng.

Điều 9: KTS có bổn-phận chỉ-dẩn cho các cộng-sự-viên về mỹ-thuật cũng như về kỹ-thuật giúp họ thấu-triệt những kinh-nghiệm trong nghề, đối-đãi thân-hữu với họ.

Điều 10: KTS chỉ nhận một số lượng công-tác hợp với khả-năng đảm-trách của văn-phòng mình.

Điều 11: KTS không được lợi-dụng chức-nghiệp và chữ-ký của mình để trực-tiếp hay gián-tiếp dung-dưỡng những hình thức hành nghề KTS bất-hợp-pháp của những người hay tổ-chức không đủ điều-kiện hành nghề.

Chương 2:

Trách-vụ của Kiến-Trúc-Sư KTSĐ

Đối với thân-chủ.

Điều 12: KTS dành cho thân-chủ mình:

1- Tất cả khả-năng sáng-tác và kinh-nghiệm trong việc nghiên-cứu đồ-án, điều-khiển và kiểm-sóat công-trường.

2- Ý-kiến và khuyến-cáo với tất cả sự tận-tâm trong việc bảo-vệ quyền-lợi thân-chủ.

Tuy nhiên, dù có sự yêu-cầu của thân-chủ, KTS phải từ chối những việc có tính-cách xâm-phạm quyền-lợi của đệ-tam nhân hoặccó thể gây ra tai-nạn. Trong trường-hợp này, KTS phải cho thân chủ biết lý-do khước-từ của mình.

Điều 13: KTS phải báo cho thân-chủ biết khi có sự tăng thêm chi-phí cho những đòi-hỏi thay đổi công-tác đã dự-trù.

Điều 14: KTS chỉ được lãnh tiền thù-lao và công-việc của thân-chủ giao cho mình. Như vậy KTS không được nhận thêm một số tiền bất cứ dưới hình-thức nào của nhà thầu, nhà cung-cấp vật-liệu, của đệ-tam nhân bán hay mua bất-động-sản đã ký-kết hay có thể ký-kết với thân-chủ. Khi bất-động-sản do KTS kiến-tạo đã chuyển-nhượng cho đệ-tam nhân, KTS cũng chỉ  lãnh tiền thù-lao còn thiếu ở thân-chủ mình rồi người này tùy-nghi bắt đệ-tam nhân hòan lại.

Điều 15: KTS giao cho thân-chủ mình các họa-đồ, điều-kiện sách, khế-ước dùng để đấu thầu và những công-tác đơn, hóa-đơn, chiết-tính của nhà thầu sau khi kiểm-sóat.

Điều 16: Về những công tác mới và những công-tác sửa-chữa đại quy-mô, KTS được nhận lãnh thù-lao từng phân-kỳ theo tỷ lệ với số chi-phí tương-ứng với công-tác.

Điều 17: Về những công-tác tu-bổ quản-lý, họat-vụ …v..v… KTS xuất-trình theo định-kỳ, một thanh đơn ghi số tiền thù-lao về mọi khỏan và lãnh ở thân-chủ số tiền thù-lao tương-xứng.

Điều 18: KTS phải khước-từ nếu được chỉ-định là Giám-định-viên trong một việc có liên-hệ đến thân-chủ mình. Khi được thân-chủ chỉ-định làm Giám-định-viên trong những vụ liên-quan đến bảo-hiểm, trước-bạ, …v…v… thì KTS lúc đó không phải là đại-diện ủy-quyền của thân-chủ mình, mà chỉ là Giám-định-viên thuần-túy thôi.

Khi được cử làm trọng-tài, cũng phải cư-xử như vậy.

Chương 3:

Trách-vụ của Kiến-Trúc-Sư KTSĐ

Đối với nhà thầu, nhà cung-cấp vật-liệu.

Điều 19: KTS dùng uy danh của mình để:

Điều hòa công trường.

Gây tình tương-thân, tương-trợ giữa những người có trách-vụ trong công-tác và bảo-vệ danh-dự cho họ.

Tìm phương-cách thuận-lợi cho việc thực-hiện công-tác.

Điều 20: KTS không được nhận dưới bất-cứ hình-thức nào, tiền-bạc hay đồ-vật của nhà thầu hay nhà cung-cấp vật-liệu.

Điều 21: KTS cũng khước-từ không được ghi vào điều-kiện sách hay khế-ước với nhà thầu, một điều-khỏan nào ràng-buộc họ phải chi-tiêu về tiền bồi-hòan phụ-phí chung hay riêng biệt, ngọai trừ tiền in thêm các bản-đồ, điều-kiện sách hay văn-kiện khác, nhưng việc này phải cho thân-chủ tri-tường trước và ký-nhận.

Điều 22: KTS kiểm-ký nhà thầu những bản chiết-tính công-tác theo điều-kiện của khế-ước, nếu không có khế-ước thì tùy theo tiến-triển công-tác.

Trong việc thanh-tóan, KTS cho nhà thầu tường các chiết-tính đã kiểm-sóat và cùng nhà thầu giải-quyết những thắc-mắc-khiếu-nại , nếu có. KTS tiếp-nhận công tác và ký tên những biên-bản tiếp-nhận.

Điều 23: Khi KTS có thân-chủ là nhà thầu, hay có một Công-ty thầu không lãnh nhiệm-vụ làm trung-gian cho đệ-tam nhân , thì lúc đó KTS chỉ được lãnh riêng tiền thù-lao KTS mà thôi, mà không cần biết và chịu sự may rủi về tiền lỗ hay lãi của nhà thầu.

Điều 24: KTS khi đi thầu hay giúp việc nhà thầu với tư-cách nhân-viên, cán-sự, trắc-lượng hay kiểm-sóat viên, sẽ mất tư-cách KTS.

Chương 4:

Bảo-hiểm trách-nhiệm nghề-nghiệp.

Điều 25: Đối với những công-tác cần tới sự bảo-đảm mọi rủi-ro vì trách-nhiệm nghề-nghiệp mình, KTS sẽ ký một khế-ước bảo-hiểm mà thể-thức và các điều-kiện sẽ được một Hội-đồng mà thành-phần gồm có ông Trưởng Cơ-quan Kiến-thiết Trung-ương, Hội-đồng Đòan KTS và Hội-đồng các công-ty Bảo-hiểm ấn-định.

Làm tại Saigon ngày 23-1-1968.

Hội-đồng Đòan KTS Quốc-gia.

Chủ-tịch: Vũ-Tòng.

Tổng Thư-ký: Tôn-Thất-Cảnh.

DUYỆT-Y

Để đính theo sắc-lệnh số 026-SL/CC Ngày 27-2-1970

Saigon ngày 27-2-1970

Thủ-tướng Chánh-phủ

Ký tên: Trần-Thiện-Khiêm.

Phụ Bổn:

Đổng-lý văn-phòng

Ký tên: Trương-Thới-Lai

Bình luận từ người dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
TRE - BAMBOO
1260
Tre xoắn ốc và xoắn (spirals and twists) trong các hình thức kiên strúc hấp dẫn! Công viên Đô thị Cải tạo Vi mô (Urban Park Micro Renovation) của Trường kiến trúc Atelier cnS, Đại học Công nghệ South China trình bày một số công trình kiến trúc lượn sóng thú vị làm từ tre. Từ khóa: parametric architecture, kiến trúc tham số,
Giới thiệu
Liên hệ
Nhật ký độc giả
VI | EN
Link đã được copy