Kiến trúc Xanh Việt Nam: Hiện tại và tương lai

Tuy nhiên yếu tố cốt lõi để phát triển kiến trúc xanh một cách bền vững chính là nhận thức xanh đúng đắn của cộng đồng.

Nhận thức xanh đúng đắn của các đơn vị truyền thông giúp tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng. Nhận thức xanh đúng đắn của người sử dụng sẽ giúp hình thành thị trường công trình xanh. Và nhận thức xanh đúng đắn của các nhà lãnh đạo trong chính phủ sẽ giúp họ có các quyết sách đúng đắn để thúc dẩy mạnh mẽ sự phát triển kiến trúc xanh tại Việt Nam. Tương lai kiến trúc trúc Việt Nam phụ thuộc vào yếu tố cốt lõi này.

(Bài viết của KTS. Trần Khánh Trung, Giám đốc TTT Architects & Chủ nhiệm CLB Kiến trúc Xanh TP.HCM.)

Bình luận từ người dùng

1
2
3
4
5
6
7
8
TRE - BAMBOO
1307
Tre xoắn ốc và xoắn (spirals and twists) trong các hình thức kiên strúc hấp dẫn! Công viên Đô thị Cải tạo Vi mô (Urban Park Micro Renovation) của Trường kiến trúc Atelier cnS, Đại học Công nghệ South China trình bày một số công trình kiến trúc lượn sóng thú vị làm từ tre. Từ khóa: parametric architecture, kiến trúc tham số,
Giới thiệu
Liên hệ
Nhật ký độc giả
VI | EN
Link đã được copy